Przeprowadzenie procesu diagnozy zgodności przed wejściem produktu do obrotu

Każde maszyny i urządzenia mogące stwarzać zagrożenie, albo służące ochronie, lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia, lub środowiska podlegają ocenie zgodności.

Wieszak na narzędzia

Autor: Praktiker
Źródło: Praktiker
Ocena zgodności może być złączona z kontrolą wewnętrzną na etapie skonstruowania urządzenia, może to być badanie typu WE, czyli badanie wyznaczonego gatunku urządzenia przez placówkę upoważnioną, bądź pełne zapewnienie jakości, które ma miejsce wówczas, gdy placówka notyfikowana analizuje i akceptuje system jakości producenta maszyn, również dozoruje jego stosowanie. Wykonanie procesu diagnozy zgodności jest przymusowe przed wprowadzeniem produktu do obrotu na obszarze Unii Europejskiej. Proces wykonuje wytwórca, albo jego upoważniony przedstawiciel zgodnie z rozporządzeniami KE przy udziale jednostki notyfikowanej, jeżeli tego potrzebuje dyrektywa. Producent posiada obowiązek powiadamiać jednostkę notyfikowaną o każdych przemianach wdrażanych do zaaprobowanego rodzaju i respektować, by wytwarzana maszyna (rekomenduję promocję na mar agency sito bębnowe) była odpowiednia z obowiązującym stanem wiedzy technicznej.
oświetlenie

Autor: touch and see
Źródło: http://www.flickr.com
Nowiutkie urządzenia wprowadzane do obrotu, bądź oddawane do użytku na obszarze RP muszą spełniać wymagania wypływające z zarządzenia. Ocena bezpieczeństwa maszyn może być przedstawiona w różnorodny sposób. Może to być raport oceny maszyn, wykazy kontrolne, świadectwa oceny, świadectwa minimalnych żądań, karty ocen, a nawet harmonogramy postępowań dostosowawczych do minimalnych wymagań.

Trzeba mieć na uwadze, że działania te mogą weryfikować organy nadzoru i kontroli w czasie rutynowych kontroli w zakładzie, również w czasie różnych działań.

Leave a Reply

*