Narzędzia z dziedziny direct marketingu

Dane osobowe to jakiekolwiek informacje dotyczące poznanej, albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie danych to dowolne operacje przeprowadzane na danych osobowych, takie jak zbieranie, zapisywanie, magazynowanie, obrabianie, przekształcanie, ujawnianie i niszczenie, a szczególnie te, jakie realizuje się w systemach informatycznych.

ludzie na spotkaniu biznesowym

Zarządca danych sporządzający dane musi dołożyć szczególnej sumienności w celu zabezpieczenia interesów osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem. Dysponent danych osobowych jest zmuszony do gromadzenia w postaci gwarantującej identyfikację osób, jakich dotyczą, nie dłużej aniżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dysponent danych jest obowiązany użyć środki techniczne i organizacyjne gwarantujące kontrolę przetwarzanie danych osobowych stosowną do zagrożeń, także odmiany danych objętych ubezpieczeniem, a w szczególności winien zabezpieczyć dane przed ich użyczeniem jednostkom nieupoważnionym, odebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, oraz przemianą, stratą, defektem, lub zniszczeniem. Przetwarzanie danych osobowych musi być dokumentowane przez administratora.

Jednostki, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zatrzymać w tajemnicy te dane osobowe, oraz rozwiązania ich ochrony.
Fulfilment to składowanie poleconego produktu, oraz pakowanie go i spedycja na życzenie na przekazane dane. Fulfillment polega na oddelegowaniu działalności logistycznych sklepu internetowego do obcego operatora logistycznego. Jest to normalna usługa konkretnych działalności operacyjnych sklepu internetowego koniecznych do jego funkcjonowania.

Sklep internetowy jest przewodem dystrybucji, sposobem na zdobycie i utrzymanie konsumenta.

Dostarczyciel usługi fulfillment przyjmuje zlecenia, drukuje pisma fiskalne, etykietuje paczki z produktami. Magazynuje i nadaje paczki. Towary zamówione od dostawcy wysyłane są wprost do operatora logistycznego. Składowanie produktu odbywa się w składzie usługodawcy.

Leave a Reply

*